Privacy Beleid

FCMJ B.V. (hierna Friends call me Jim), gevestigd aan de Bartholomeus Ruloffsstraat 9hs, 1071WJ, Amsterdam , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken
Friends call me Jim verwerkt persoonsgegevens van jou en jouw/jullie kinderen doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Van klanten:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN nummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt hebt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Van kinderen van klanten:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt hebt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Friends call me Jim verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om ouders en kinderen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij de uitvoering van onze dienstverlening
 • Om ouders te kunnen bellen of e-mailen of anderszins een bericht te sturen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van nieuwsbrieven en andere correspondentie
 • Om ouders te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn
 • Het afhandelen van betalingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Friends call me Jim bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de persoonsgegevens die daarvoor in aanmerking komen. Voor alle persoonsgegevens waarvoor geen wettelijke bewaartermijn geldt, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 2 jaar na het einde van de overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Friends call me Jim verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die we met je hebben, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Friends call me Jim blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Friends call me Jim gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Friends call me Jim neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Friends call me Jim) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Friends call me Jim en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar hello@friendscallmejim.com .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Indien wij niet aan je verzoek tot het inzien, aanpassen of verwijderen van je persoonsgegeven voldoen heb je  de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.  

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens? 
Friends call me Jim neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via hello@friendscallmejim.com.